آهنگ های ویژه

هیچ

دانلود آهنگ جدید امیرحسین نوشالی به نام تی بلامیسر

11 ژانویه 23

دانلود آهنگ جدید امیرحسین نوشالی به نام تی بلامیسر

دانلود آهنگ جدید امیرحسین نوشالی به نام تی بلامیسر

تو ایته زلرله ای وّلوّله ای تی جانّ قوربان
می دیله ببردی با تی کردو کاران
دیل میشین تی ورجه گیره تی او چشمان اسیره تی اسیره تی اسیره
عروس آسمانی
چّقّد آخر جوانی
قندّه مانهِ تی حرفان
خیلی شیرین ربانی
تی او قشنگه خنده
می اّ دیله بکنده
تی عاشق اُ ترانهّ
فقد تِرِه بخوانده
تّرّه از دور کی دینم
نفس میشین بند آیهِ
نانی تی خاطرّه کُر
چّقّد می اّ دیل خوایِه
تّره وه رامهّ کونم
من ایته روز یار یار
دیله آرامهّ کونم
من ایته روز یار یار

متن کامل آهنگ
دانلود دانلود آهنگ جدید امیرحسین نوشالی به نام تی بلامیسر فقط از ایران ممکن است.
دیدگاهی بنویسید